Menu

Jobs / Internship

JOB POSITION

Convocatòria per a cobrir substitució per maternitat, plaça de Coordinador/a d'exposicions i programa educatiu de la Fundació Foto Colectania

La Fundació Foto Colectania obre convocatòria per a cobrir substitució per maternitat, plaça de Coordinador/a d'exposicions i programa educatiu de la Fundació a jornada completa.

Data prevista d’incorporació: 30 de setembre 2019
Data límit de recepció de currículums: 15 de setembre 2019
Fes-nos arribar el teu currículum a: info@fotocolectania.org indicant a l’assumpte de l’email: Convocatòria coordinador/a d’exposicions.

REQUISITS:

 • Comptar amb titulació superior universitària en Història, Història de l'Art, Humanitats, Gestió Cultural, Gestió de Museus o similar, i tenir estudis de postgrau.
 • Tenir coneixements i experiència en gestió d’exposicions.
 • Domini parlat i escrit de llengua catalana (certificat C o superior), castellana i anglesa.
 • Gran capacitat d’organització, previsió i planificació, i assoliment de calendaris de treball.
 • Capacitat de treball en equip i per a coordinar equips.

FUNCIONS:

Planificar i coordinar les exposicions temporals i itinerants de la Fundació en totes les seves fases: disseny, logística i producció, d'acord a les indicacions de direcció i comissariat, per a garantir la seva òptima execució en termes de qualitat, cost i temps.

En concret:

 • Elaborar la planificació i els corresponents calendaris de treball.
 • Realitzar la gestió econòmic-administrativa elaborant els pressupostos de les exposicions i realitzar el seu seguiment i control, així com la redacció i tramitació de contractes expositius, i seguiment d’altres tràmits administratius.
 • Organitzar i planificar la producció d’obres i emmarcats, així com dels materials expositius necessaris, garantint una òptima execució en termes de costos i temps.
 • Organitzar la logística de transports, nacionals i internacionals, i la pertinent gestió de les assegurances.
 • Coordinar i gestionar la logística de magatzems, optimitzant costos i espai, d’acord a l’inventari de material expositiu.
 • Organitzar i supervisar el muntatge, desmuntatge i manteniment de les exposicions coordinant els diferents equips de treball segons el calendari marcat.
 • Gestionar i supervisar l’equip tècnic i àudio-visual de la sala d’exposicions i garantir el seu correcte manteniment i funcionament, fent el seguiment amb els tècnics responsables.
 • Supervisar i revisar les traduccions de textos expositius, i fer les traduccions al català o castellà quan calgui.
 • Coordinar i fer seguiment de tot el procés de disseny, revisió i producció de la gràfica expositiva i tots els elements de difusió (anuncis, banderoles, etc.).
 • Coordinar la comunicació externa i difusió de les exposicions, i treballar juntament amb l’agència de premsa pel que fa a la redacció de notes de premsa i gestió amb mitjans de comunicació.
 • Supervisar i coordinar els becaris de l’àrea de coordinació i producció.

Coordinar i organitzar les activitats de la Fundació d'acord a les indicacions de direcció en totes les seves fases: organització, comunicació i producció, incloent preparació de materials necessaris, contacte amb les diferents parts, supervisió de requeriments tècnics, coordinació de sala i equip; així com supervisar el correcte funcionament de les activitats durant el seu desenvolupament.

Planificar, coordinar i organitzar els diferents programes educatius que ofereix la Fundació d'acord a les indicacions de direcció, en totes les seves fases.

En concret:

 • Fer el seguiment d’escoles i entitats.
 • Coordinar i atendre les peticions de visites de grups segons el calendari de visites, i dur a terme les visites guiades a les exposicions, en l’idioma que correspongui i atenent a les necessitats educatives de cada grup.
 • Coordinar i fer seguiment dels diferents projectes educatius de la Fundació, incloent la ideació, producció i desenvolupament de tallers infantils, activitats educatives o visites guiades per a infants o estudiants.
  s.

INTERNSHIPS

Foto Colectania Foundation offers the possibility of unpaid training internships compatible with studies, through collaboration agreements with photography schools, universities and higher education centers.

Department of coordination of exhibitions and activities:
Support in all tasks related to the organization and production of exhibitions, both at the headquarters of the Foundation and in other centers, support in the assembly of exhibitions and itineraries, support in the organization of activities related to exhibitions, and also support in attention to the visitor.

Preservation and Collection Department:
Support in the diverse tasks of management of the collection, including both preventive conservation, as the exit and entry of work by loans or exhibitions of the collection. Also, support to the management of the library, through the cataloging of new acquisitions, as well as attention to the visitor for consultations.

Profile
Studies and interest in cultural management, museology and, project organization. Knowledge of English and Catalan is required. We are looking for motivated people, with a desire to acquire new knowledge, well organized, with detail orientation and teamwork.

Become
a friend